Digital Trend

1 Post

Ứng dụng DMAIC trong Marketing

DMAIC cung cấp một phương pháp có hệ thống và có căn cứ dữ liệu để cải thiện hiệu quả và tối ưu hóa chiến dịch marketing. Việc áp dụng DMAIC giúp tăng khả năng đạt được kết quả mong muốn, tối ưu hóa quy trình, và đảm bảo sự kiểm soát và duy trì chiến dịch marketing.